Политика за поврат на средства

Нашата политика на поврат на средства трае 15 (календарски) дена. Ако поминат тие денови неможе да Ви ги вратиме средствата.

Поради погрешно извршена уплата, странката потребно е да испрати мејл на payment@acf.mk.

Со цел квалитетно и навремено постапување по однос на поднесеното барања, потребно е мејлот да ги содржи следните податоци:

  • Име и Презиме
  • Адреса
  • Телефон
  • Трансакциска сметка
  • Банка
  • Објаснување за барањето за поврат на средства
  • Задолжително да се прикачи: вирман или слип или потврда за евидентиран запис за успешно плаќање и копија од прва страна  од платежна картичка

Напомена: Паричните средства се враќаат исклучиво на сметката на уплатувачот или на друга сметка со овластување од уплатувачот, заверена на нотар.

Донирај

ден