Компјутерска томографија (КТ)

ЦФ може да биде тешко да се дијагностицира, особено за пациенти со ретка мутација. Еден од тестовите што се користат за дијагностицирање на ЦФ е скенирање со Kомпјутеризирана Tомографија (КТ).

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa е клучниот бактериски агенс на белодробните инфекции со цистична фиброза (ЦФ) и најважниот патоген во прогресивните и тешките…

Донирај

ден